logo new
  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen u, de juridische of natuurlijke persoon die deze overeenkomst aangaat, en Marketing Sense (hierna ook “wij” of “ons”), inzake de (op)levering van websites, webshops, onderzoeken en campagnes of enige andere internet-dienstverlening, door ons, zijn automatisch deze Algemene Voorwaarden (“de voorwaarden”) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een specifieke overeenkomst tussen u en ons. Uw algemene aankoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

2. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijziging op de manier die ons het meest aangewezen lijkt. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kunt u binnen de tien dagen na ontvangst van onze notificatie onze overeenkomst schriftelijk opzeggen.

3. Wij garanderen dat alle diensten zullen worden verleend in overeenstemming met algemeen in de bedrijfstak aanvaarde normen en gebruiken. U erkent en aanvaardt dat de door ons meegedeelde planning louter indicatief is. Indien nodig, kunnen wij deze wijzigen, zonder dat zulks een wijziging zal uitmaken zoals bepaald onder 2., hierboven. Wij zullen u hier wel van informeren. Wij ondernemen commercieel redelijke en passende inspanningen bij het verlenen van eventuele productondersteuning.

4. De prijzen vermeld in onze offertes, aanbiedingen of andere promotie-uitingen zijn altijd exclusief enige toepasselijke belastingen, heffingen of taksen (inclusief maar niet beperkt tot BTW), die zullen worden gefactureerd aan en betaald door u. Wij zijn verantwoordelijk voor de taksen op onze persoonlijke eigendom en netto inkomsten.

5. Onze aanbiedingen zijn altijd zonder de hostingkosten en hostingservices van een website of applicatie.

6. Het Content Management Systeem kan de dynamische plekken in een website veranderen. Dit zijn meestal teksten en afbeeldingen die vooraf worden gedefinieerd. Logo’s, navigatie, huisstijlkleur en andere vaste elementen in de website kunnen ook worden gewijzigd met het Content Management Systeem, hetzij door uzelf, hetzij door ons tegen de afgesproken tarieven.

7. Na opdrachtbevestiging wordt dadelijk een factuur opgesteld van 30% van het totale overeengekomen bedrag, exclusief BTW.   De volgende 50% van het overeengekomen bedrag wordt bij oplevering van de website voor test en commentaar gefactureerd, de laatste 20% wordt gefactureerd na volledige aanvaarding en goedkeuring van de klant.  Alle bedragen moeten binnen de 30 dagen na factuurdatum worden betaald.

8. Bij laattijdige betaling kunnen wij onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest aanrekenen van 1,5% per maand op alle uitstaande sommen. Wij zijn niet verplicht onze dienstverlening aan u verder te zetten bij laattijdige betaling.

9. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor het uitvoeren van onze diensten conform onze garantie onder 3., hierboven. Wij zijn dus in geen enkel geval verantwoordelijk voor (i) fouten of onduidelijkheden in de website of applicatie, (ii) de inhoud van de website of applicatie die wij opleveren of (iii) het te laat opleveren van een (deel)opdracht.

10. Wij houden ons het recht voor om eenzijdig opdrachten te weigeren zelfs na het uitbrengen van een offerte.

11. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de correcte werking van de diensten tot het moment van oplevering. Indien wij van mening zijn dat de diensten in staat van oplevering zijn, nodigen wij u uit om deze te controleren en te aanvaarden. Uw goedkeuring van de oplevering houdt uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de website of applicatie in. Het aanwenden van de website of de applicatie in een productieomgeving brengt onmiddellijk de goedkeuring ervan met zich mee. Na uw (impliciete of expliciete) goedkeuring krijgt u de inlogcodes en wachtwoorden van de website of applicatie en kan u zelf wijzigingen gaan aanbrengen. Onze aansprakelijkheid eindigt dan ook op het moment van de oplevering.

12. Wij leveren websites in het formaat 1024 bij 768 pixels, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen in onze overeenkomst.

13. De websites worden ontwikkeld om optimaal te functioneren in de meest gangbare browsers, internet explorer 7 en Firefox 2 en hoger en voor het meest gangbare besturingssysteem namelijk windows XP of hoger. In andere browsers of versies of andere besturingssystemen kunnen kleine afwijkingen ontstaan in de website of het onderhoudssysteem. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, wijzen wij alle uitdrukkelijke, impliciete of wettelijk voorgeschreven verklaringen, garanties en voorwaarden van de hand, en sluiten deze uit (anders dan de garanties en voorwaarden die uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld), daaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden terzake van eigendom, niet-inbreukmakendheid, toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de producten, servicemateriaal en diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor diensten of producten die door derden verkopers, ontwikkelaars of adviseurs worden verstrekt, zelfs indien wij die aan u hebben aangeraden of waarnaar u door ons werd verwezen, tenzij dergelijke producten of diensten van derden ingevolge een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons worden verstrekt, en dan uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk in een dergelijke overeenkomst is bepaald.

15. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw schade in de ruimste zin, tenzij deze schade is veroorzaakt door onze eigen grove schuld of opzet, in welk geval onze maximale aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat u reeds heeft betaald onder de opdracht die aanleiding geeft tot de schade. Met name zijn wij niet aansprakelijk voor (i) schade die verband houdt met of het gevolg is van het anders of niet tijdig opleveren van de opdracht; (ii) indirecte schade (waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bijzondere of incidentele schade, schade bestaande uit gederfde winst of omzet, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie) die verband houdt met enige overeenkomst, product of dienst, zelfs indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of indien deze mogelijkheid redelijkerwijs te voorzien was.

16. Mogelijks werken wij voor de uitvoering van uw opdracht met onderaannemers. U erkent en aanvaardt dat.

17. Tijdens periodes van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van partijen opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan één van de partijen niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

18. U bent zelf verantwoordelijk voor het aankopen, huren en onderhouden van de vereiste telecommunicatie-infrastructuur en –verbindingen.

19. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

20. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

21. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

22. Geen enkele afstand van een vordering op grond van niet-nakoming van deze voorwaarden geldt als een afstand van een andere vordering op grond van niet-nakoming, en een afstandsverklaring zal slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk gedaan en ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de partij die van het recht afstand doet.

23. Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht dienen vorderingen die ontstaan ingevolge deze voorwaarden te worden ingesteld binnen twee jaar na de datum van het ontstaan van de oorzaak van die vordering.

24. U heeft niet het recht uw verplichtingen over te dragen aan een derde partij tenzij met onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Wij hebben het recht om onze rechten en/of verplichtingen over te dragen aan een gelieerde onderneming of een derde partij. In dat geval stellen wij u hiervan op de hoogte.